ИТауър, гр. София
Площ над 75 000 кв.м.
Стойност на инвестиционния проект: над 60 000 000 евро
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2012-2014 г. т.е. вкл. до провеждане на търгове с потенциални изпълнители
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Подпомагане дейността по управление на процесите след издаване на разрешение за строеж на техническо, координационно, административно и финансово-договорно ниво, вкл. доразработване на съответните проектни части, изготвяне на пакет тръжни документи, провеждане на разговори с потенциални изпълнители.

Вашият коментар